Административно - стопански и финансов

Елена Борисова Делчева - Гл. счетоводител

Таня Гюрова - юрисконсулт

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ПРАВИЛНИК за ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД на НЦЗПБ

Контролен лист за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор за поемане на задължение

Контролен лист за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор за извършване на разход

ПРОИЗВОДСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРАВИЛНИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ НА НЦЗПБ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПОРЪЧКИ В НЦЗПБ

Система за финансово управление и контрол в Националния център пo заразни и паразитни болести

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Национален център по заразни и паразитни болести

Процедура за деловодната дейност и документооборота

Вътрешни правила за назначаване на нови служители

Политика за ЗБУТ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ /НЦЗПБ/ ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ (НЦЗПБ)

 

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.