(11.03.2020) УКАЗАНИЕ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19

 

11.03.2020 г.

Този документ съдържа временни насоки за дезинфекция на колите на обществения транспорт в условията на епидемично разпространение на COVID-19. Указанията са временни, поради динамиката на предаване за COVID-19. Този документ е разработен на основата на международни ръководства за дезинфекция в обекти, свързани с обществения транспорт[1,2,3] и са адаптирани към националното законодателство.

Транспортните оператори са длъжни да поддържат високи стандарти за хигиена, с цел предотврятяване разпросранеието на COVID-19, за да защитят общественото здраве и да внушат доверие в обществеността.

Указанието включва следните основни направления:
1. Почистване
2. Дезинфекция
3. Начин на обработка
4. Работа с дезинфектанта
5. Лични предпазни средства
6. Хигиена на ръцете
7. Обработка на други обекти от системата на обществения транспорт

Транспортните средства и метростанции/спирки/гари подлежат на ежедневно почистване и дезинфекция.

1. ПОЧИСТВАНЕ

1.1. Всички отпадъци трябва да бъдат отстранени предварително.

1.2. Замърсяванията от прах, кал и др. трябва да бъдат предварително почистени чрез забърсване с рутинно използваните почистващи продукти преди дезинфекцията.

1.3. При почистването се обръща специално внимание на седалки, ръкохватки, перфоратори, дръжки и други често докосвани с ръцете повърхности.

2. ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Дезинфекцията трябва да се извършва от персонал, обучен да използва дезинфектантите по безопасен и ефективен начин.

2.1. Избор на дезинфектант

2.1.1. Избраният дезинфектант трябва да бъде разрешен от Министерство на здравеопазването. Министерство на здравеопазването поддържа на страницата си в Интернет Регистър на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара[5]. Регистърът се актуализира най- малко веднъж месечно.

2.1.2. Дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“.

2.1.3. Дезинфектантът трябва да бъде ефективен по отношение на COVID-19. За тази цел, в областта на употреба на дезинфектанта, описана на етиката, трябва да е вписано вирусоцидно действие или частично вирусоцидно (вируси с обвивка) действие. Новият коронавирус COVID-19 е от групата на РНК вирусите с обвивка, за които се знае, че са чувствителни на редица дезинфектанти - хлорни, алдехиди, окислители, алкохоли, йодни, четвъртични-амониеви съединения. Към момента все още се събират данни конкретно за COVID-19 и насоките в международната общност се основават на познанията за други подобни на COVID-19 вируси[6].

2.1.4. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по-кратко време на въздействие (до 15 минути). Могат да се изберат и дезинфектанти с по-дълго време на въздействие, ако не се налага бърз достъп на хората до третираните коли.

2.2. Установяване на критични точки и кратност на обработките

2.2.1. Критични точки са всички повърхности, свързани с голям трафик на хора, както и често докосваните повърхности (подове в превозните средства, седалки, ръкохватки, перфоратори, дръжки на врати и прозорци, бутони, и други често докосвани с ръцете повърхности).

2.2.2. Критичните точки подлежат на дезинфекция най-малко веднъж дневно.

2.2.3. В зависимост от броя на потвърдените случаи на COVID-19 и допълнителните разпоредби на здравните власти, честотата на дезинфекционните мероприятия може да се увеличи до 4 пъти на ден или дезинфекция на всеки час/след всеки курс (например при транспортните средства).

3. НАЧИНИ НА ОБРАБОТКА

3.1. Дезинфекция на транспортни средства в работен режим на крайна спирка/станция/гара

3.1.1. За малки повърхности (дръжки, бутони, перфоратори и др.) се препоръчва използването на алкохолни дезинфектанти под формата на спрей, с който директно се опръсква повърхността или тя се обтрива с чиста кърпа/тампон, предварително напоени с дезинфектанта. Третираната повърхност се оставя да изсъхне.
Важно: С алкохолни дезинфектанти не трябва да се обработват големи повърхности (над 2 m2), тъй като са запалими. Поради същата причина не трябва да се използват в близост до източници на запалване и не трябва да се пръскат електрически панели или уреди, включени в електрическата мрежа!

3.1.2. Малките повърхности могат да се третират по описания начин и с други дезинфектанти, съдържащи различни от алкохол активни вещества.

3.1.3. След обработката на малките повърхности, по възможност се обработват и подовете на транспортните средства чрез забърсване с работен разтвор на дезинфектант.

3.2. Дезинфекция на транспортни средства в края на работния ден

3.2.1. Извършва се предварително почистване на транспортните средства.

3.2.2. Дезинфекция чрез забърсване - Следва се процедурата, описана в т. 3.1.1., като задължително след обработката на малките повърхности, се обработват и подовете на транспортните средства чрез забърсване с работен разтвор на избрания дезинфектант.

3.2.3. Дезинфекция чрез опръскване - осъществява се чрез ръчни, гръбни пръскачки, моторни пръскачки или автоматични системи за „суха мъгла“ от регистрирани лица по реда на Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

4. РАБОТА С ДЕЗИНФЕКТАНТА

4.1. Готовите за употреба дезинфектанти се нанасят без разреждане върху подлежащата на дезинфекция повърхност.

4.2. Концентрираните дезинфектанти непосредствено преди употреба трябва да се разредят с вода.

4.3. От етикета на дезинфектанта се избира концентрация на работния разтвор, постигаща вирусоцидно действие (минимум вируси с обвивка) или по-висока от нея.

4.4. Работните разтвори се изготвят с хладка вода, освен ако на етикета изрично не е посочена определена температура.

4.5. Да се има предвид, че 1% работен разтвор се изготвя като 1 ml дезинфектант се разреди с вода до общо количество на разтвора от 100 ml (т.е. 1 ml дезинфектант + 99 ml вода). Точните работни разтвори се преизчисляват, съгласно гореописаното правило.

4.6. Повърхностите се обработват до пълното им омокряне при стриктно спазване на време на въздействие, посочено на етикета.

4.7. При работа с пръскачки опръскващата струя трябва да бъде в посока обратна на
движението на дезинфектора, така че аерозолът да не попада върху дезинфектора.

4.8. При дезинфекция чрез забърсване с моп/кърпа се препоръчва използването на два съда (две кофи), съдържащи дезинфекционен разтвор в една и съща концентрация. С едно накисване на мопа в дезинфекционен разтвор се обтрива повърхност до 10 m2, а при използване на кърпа - до 2 m2. Следва последователно изпиране и потапяне на мопа/кърпата в двата съда и изцеждане преди последващото им използване.

4.9. При видимо замърсяване на работния разтвор той се подменя.

4.10. Използваните кърпи и мопове, при всички случаи подлежат на обеззаразяване след работа с тях, като се накисват в работен разтвор на дезинфектант в най-високата концентрация, посочена на етикета за съответното време на въздействие, след което се изпират и се оставят да изсъхнат.

4.11. При работа с хлорни дезинфектанти, повърхностите, които ще влязат в контакт с хората, трябва задължително да бъдат забърсани с чиста влажна кърпа след изтичане времето на въздействие на използвания дезинфектант.

4.12. Стриктно трябва да се спазват специфичните изисквания, ако има посочени на етикета, за необходимост от проветряване, последващо забърсване или изплакване на повърхностите, време на достъп на хора и животни до третираните помещение

4.13. Обработките се извършват при отворени врати на транспортните средства и при отсъствие на хора!

5. ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА (ЛПС)

5.1. Персоналът, извършващ почистването и дезинфекцията на транспортните средства, трябва да бъде снабден и да използва ЛПС.

5.2. Личните предпазни средства се отстраняват внимателно.

5.3. Личните предпазни средства за еднократна употреба се изхвърлят безопасно.

5.4. Личните предпазни средства, които не са за еднократна употреба (ако се използват), като очила, шлем, ръкавици, подлежат на дезинфекция чрез накисване или забърсване.

5.5. След сваляне на личните предпазни средства (маски, ръкавици, престилка и/или др.) ръцете задължително се измиват с вода и сапун или се обтриват с дезинфектант за ръце.

6. ХИГИЕНА НА РЪЦЕТЕ

6.1. Ръцете се измиват с вода и сапун за минимум 20 секунди, като се спазва правилната техниката за обтриване на ръцете (да се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите);

6.2. Препоръчва се извършването на хигиенна дезинфекция на ръце с продукт на алкохолна основа. Дезинфектантът се втрива в кожата на сухи и видимо чисти ръце в продължиние на минимум 30 секунди, като се спазва правилната техниката за обтриване на ръцете[4]. Необходимото време на обработка на кожата е посочено на етикета на дезинфектанта.

7. ОБРАБОТКА НА ДРУГИ ОБЕКТИ ОТ СИСТЕМАТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ (СПИРКИ, МЕТРОСТАНЦИИ, ГАРИ)

Виж „Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19“
https://www.ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=563:covid-19-desinfection-08032020&lang=bg


Използвана литература:

1. Временни препоръки за почистване и дезинфекция на околната среда на Центровете за превенция и контрол на заболяванията, Атланта:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/home/cleaning-disinfection.html

2. Временни насоки за почистване в обекти, различни от лечебни заведения, в контакт с 2019-nCoV, Европейски център за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм:
https://www.ncipd.org/images/UserFiles/File/Epidemiologia/Guide_Cleaning.pdf

3. Временни насоки за почистване и дезинфекция в обществения транспорт:
Interim Guidance for Cleaning and Disinfection of Public Transportation Settings for COVID-19, New York State Department of Health:
https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/docs/cleaning_guidance_public_transportation.pdf

4. Хигиена на ръцете, СЗО:
https://www.who.int/gpsc/5may/Hand_Hygiene_Why_How_and_When_Brochure.pdf

5. Регистър на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
http://www.mh.government.bg/bg/administrativni-uslugi/registri/registar-na-biotsidnite-preparati/

6. Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. J Hosp Infect. 2020 Feb;: p. pii: S0195-6701(20)30046-3. Публикацията е налична на този адрес:
https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30046-3/fulltext

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.