КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019 Г.

Националният център по заразни и паразитни болести – София на основание Решение № 341 на МС от 21.05.2018 г. и в съответствие със Закона за развитие на академичната общност в Република България обявява конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2019 г. по следните научни специалности:

 • Микробиология – 4 места;
 • Паразитология – 1 място;
 • Епидемиология – 2 места;
 • Имунология – 1 място

На редовните докторанти ще се предоставя  възможност за назначаване  в научния екип на проект  „Фундаментални, транслиращи и клинични  изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” по ОП  НОИР през  периода 2020 - 2023 г.

Кандидатите за участие в конкурса /лекари и биолози/ подават следните документи:

 1. заявление – молба до Директора на НЦЗПБ за участие в конкурса;
 2. автобиография (европейски образец) със снимка;
 3. нотариално заверено копие на дипломата за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението към нея;
 4. удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище:
 5. документ за трудов стаж, ако има такъв;
 6. медицинско свидетелство;
 7. свидетелство за съдимост
 8. списък на публикациите, ако има такива;
 9. сертификат за компютърни умения;
 10. сертификат или диплома за владеене на чужди езици, ако има такъв;
 11. две снимки
 12. други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област и мотивация.
 13. Срок за подаване на документи: 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

  Документи се подават в служба деловодство на НЦЗПБ, стая 315.
  1504 София
  бул. “Янко Сакъзов № 26
  НЦЗПБ, www.ncipd.org
  Тел. за справки: 02 / 8468307

Извадка от ДВ. брой 89 от 26 Октомври 2018 г.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.