Обществена поръчка с предмет: „Доставка на апарати и диагностични, лабораторни и медицински консумативи за микробиологична, вирусологична, паразитологична и имунологична диагностика през 2019 г. – 2020 г.

20.06.2019 г. - Решение

20.06.2019 г. - Обявление

20.06.2019 г. - Документация

20.06.2019 г. - Приложение 1

20.06.2019 г. - Приложение 2

20.06.2019 г. - Приложение 3

20.06.2019 г. - Приложение 4

20.06.2019 г. - Приложение 5

20.06.2019 г. - Приложение 6

20.06.2019 г. - espd-request

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване на апарати и съпътстващо оборудване по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г.”, процедура чрез подбор BG 05 M2 OP 001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

15.05.2019 г. - 1- Обявление

15.05.2019 г. - 2-Решение

15.05.2019 г. - 3-Документация

15.05.2019 г. - 4- Техническа спец.- апаратура

15.05.2019 г. - 5-Техническо предложение - Приложение 3

15.05.2019 г. - 6-Ценово предложение- Приложение 3

15.05.2019 г. - 7- Договор- Приложение 4

15.05.2019 г. - 8- Методика

15.05.2019 г. - espd-request

15.05.2019 г. - Линк ЕЕДОП

27.05.2019 г. - Разяснения по постъпили въпроси относно техническата спецификация 1000-485/27.05.2019 г. - Страница 1/1

04.06.2019 г. - Разяснения по постъпили въпроси относно техническата спецификация 1000-492/04.06.2019 г. - Страница 1/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет„Доставка на диагностични, лабораторни и медицински консумативи за микробиологична, вирусологична, паразитологична и имунологична диагностика през 2019 г. – 2020 г. по обособени позиции:15,29,31,33,44,76,79,98,115,120,130,131,135,136,193,194,198,199,205,206,207,208,228,229,233 и 251“

03.04.2019 г. - 1-Документация

03.04.2019 г. - 2-Техническа спецификация

03.04.2019 г. - 3-Оферта

03.04.2019 г. - 4-Декларация

03.04.2019 г. - 5-Декларация

03.04.2019 г. - 6- Декларация

03.04.2019 г. - 7-Декларация

03.04.2019 г. - 8-Декларация

03.04.2019 г. - 9-Декларация

03.04.2019 г. - 10-Декларация

03.04.2019 г. - 11-Декларация

03.04.2019 г. - 12-предложение за изпълнение на поръчката

03.04.2019 г. - 13- ценово предложение

03.04.2019 г. - 14-Опис

03.04.2019 г. - 15- проект на договор

03.04.2019 г. - Информация АОП

03.04.2019 г. - Обява1

08.04.2019 г. - Отговор на постъпил въпрос

15.04.2019 г. - Информация за удължаване на срока

13.05.2019 г. - Протокол

17.05.2019 г. - Договор 53

20.05.2019 г. - Договор 54

22.05.2019 г. - Договор 55

22.05.2019 г. - Договор 56

22.05.2019 г. - Договор 57

22.05.2019 г. - Договор 58

22.05.2019 г. - Договор 59

22.05.2019 г. - Договор 60

22.05.2019 г. - Договор 61

23.05.2019 г. - Договор 62

23.05.2019 г. - Договор 63

05.06.2019 г. - Договор 69

05.06.2019 г. - Договор 70

05.06.2019 г. - Договор 71

 

 

 

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.