Обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет„Доставка на диагностични, лабораторни и медицински консумативи за микробиологична, вирусологична, паразитологична и имунологична диагностика през 2019 г. – 2020 г. по обособени позиции:15,29,31,33,44,76,79,98,115,120,130,131,135,136,193,194,198,199,205,206,207,208,228,229,233 и 251“

03.04.2019 г. - 1-Документация

03.04.2019 г. - 2-Техническа спецификация

03.04.2019 г. - 3-Оферта

03.04.2019 г. - 4-Декларация

03.04.2019 г. - 5-Декларация

03.04.2019 г. - 6- Декларация

03.04.2019 г. - 7-Декларация

03.04.2019 г. - 8-Декларация

03.04.2019 г. - 9-Декларация

03.04.2019 г. - 10-Декларация

03.04.2019 г. - 11-Декларация

03.04.2019 г. - 12-предложение за изпълнение на поръчката

03.04.2019 г. - 13- ценово предложение

03.04.2019 г. - 14-Опис

03.04.2019 г. - 15- проект на договор

03.04.2019 г. - Информация АОП

03.04.2019 г. - Обява1

08.04.2019 г. - Отговор на постъпил въпрос

15.04.2019 г. - Информация за удължаване на срока

 

 

 

 

 

Обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет „Изработване на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор за изпълнение на СМР в сградите на НЦЗПБ по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г.”, процедура чрез подбор BG 05 M2 OP 001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, по две обособени позиции:

Пазарни консултации:

                      20.03.2019 г. - Техническа спецификация позиция 1

                      20.03.2019 г. - Техническа спецификация 2

20.03.2019 г. - Информация за публикуване

20.03.2019 г. - Обява

20.03.2019 г. - Документация

20.03.2019 г. - Указания за участие

20.03.2019 г. - Оферта 1

20.03.2019 г. - Декларация 2

20.03.2019 г. - Декларация 3

20.03.2019 г. - Списък 4

20.03.2019 г. - Декларация 5

20.03.2019 г. - Декларация 6

20.03.2019 г. - Декларация 7

20.03.2019 г. - Декларация 8

20.03.2019 г. - Декларация 9

20.03.2019 г. - Декларация 10

20.03.2019 г. - Техническо предложение 11

20.03.2019 г. - Ценово предложение 12

20.03.2019 г. - Опис

20.03.2019 г. - Договор 14

20.03.2019 г. - Техническа спецификация позиция 1

20.03.2019 г. - Техническа спецификация позиция 2

01.04.2019 г - Разяснения по постъпили въпроси относно техническата спецификация - Страница 1        Страница 2

 

 

 

 

 

 

Обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет „Изготвяне на оценка на съответствието с основните изисквания, съгласно чл. 142, ал. 5 от ЗУТ и осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнение на СМР в сградите на НЦЗПБ по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г.”, процедура чрез подбор BG 05 M2 OP 001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, по две обособени позиции:

05.03.2019 г. - Информация за публикувана обява

05.03.2019 г. - Документи

05.03.2019 г. - Обява

05.03.2019 г. - Оферта 1

05.03.2019 г. - Декларация 2

05.03.2019 г. - Декларация 3

05.03.2019 г. - Списък 4

05.03.2019 г. - Декларация 5

05.03.2019 г. - Декларация 6

05.03.2019 г. - Декларация 7

05.03.2019 г. - Декларация 8

05.03.2019 г. - Декларация 9

05.03.2019 г. - Декларация 10

05.03.2019 г. - Техническо предложение 11

05.03.2019 г. - Ценово предложение 12

05.03.2019 г. - Опис 13

05.03.2019 г. - Договор 14

05.03.2019 г. - Техническа спецификация

05.03.2019 г. - Указания за участие

 

 

 

 

 

 

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.