>

English
КУРС ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ФИРМИ, ИЗВЪРШВАЩИ ДДД (ДЕЗИНФЕКЦИОННИ, ДЕЗИНСЕКЦИОННИ И ДЕРАТИЗАЦИОННИ) ДЕЙНОСТИ

начало » КУРС ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ФИРМИ, ИЗВЪРШВАЩИ ДДД (ДЕЗИНФЕКЦИОННИ, ДЕЗИНСЕКЦИОННИ И ДЕРАТИЗАЦИОННИ) ДЕЙНОСТИ

Крайният срок за подаване на молби за участие в курс „Придобиване на правоспособност за ръководители на фирми, извършващи ДДД дейности” е до 2.02.2015. При достатъчен брой одобрени кандидати (минимум 10 човека) курсът ще се проведе от 23.02.2015 до 9.04.2015г. в НЦЗПБ.

Желаещите трябва да подадат следните документи:

1. Молба, свободен текст, до директора на НЦЗПБ с посочен адрес, email и телефон за контакт

2. Нотариално заверено копие на диплома за завършено висше образование.

 

Документите могат се подават лично в сектор “Учебна дейност” на НЦЗПБ или да се изпратят по пощата на адрес: за г-жа Маруся Богоева. сектор “Учебна дейност”, НЦЗПБ, бул. “Янко Сакъзов” № 26, гр. София 1504.

 

Кандидатите, чието висше образование отговоря на изискванията, ще бъдат уведомени, че са одобрени за участие в курса.

Съгласно Наредба № 3 от 24 януари 2005 г. за Условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадена от Министерството на здравеопазването, обн. ДВ.бр.12 от 4 февруари 2005 год.:
Раздел II.
Обучение и квалификация
Чл. 10.(1) В квалификационен курс за ръководител на дейност по дезинфекции, дезинсекции и дератизации се допускат физически лица с образователно-квалификационна степен ”магистър по медицина” и с образователно-квалификационна степен “магистър” или “ бакалавър” по биология, химия и екология. 

(2)(Отм. – ДВ, бр.14 от 2011г., в сила 15.02.2011 г.)

 

Продължителността на курса е 33 работни дни (200 учебни часа) и се провежда в 3 модула: 
• Дезинфекция, стерилизация и химия на ДДД 
• Дезинсекция 
• Дератизация

Таксата е в размер на 1548 лв. и включва обучение, изпит и издаване на удостоверение.

 

Повече информация може да получите на следните телефони:
тел. 02/9310713, в. 201 – Груева, Христоскова, Маджарова;

тел. 02/9310713 /, в. 216 – Йорданова,Стоянова, Алексов;
тел. 02/9446999 /, в. 324 – Лазарова, Миткова

или на e-mail: ddd_kurs@ncipd.org