Акредитирана дейност

Увеличение

 

Лабораторен изпитвателен комплекс към Национален център по заразни и празитни болести, притежава сертификат, издаден от ИА „Българска служба за акредитация“.

BSA

Нашите лаборатории имат доказана система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 17025:2006.

Акредитираната дейност на ЛИК-Национален център по заразни и паразитни болести осигурява надеждност, независимост, безпристрастност и международно признаване на нашата компетентност, високо ниво на качество на нашите услуги.

ЛИК-НЦЗПБ участва ежегодно в международни междулабораторни сравнителни изпитвания, организирани от Европейското бюро на Световната здравна организация, INSTAND-Германия, Европейски център за болести, превенция и контрол (ECDC)-Стокхолм, HPA-Лондон, Robert Koch Institute-Германия.

За успешно  участие  лабораториите на ЛИК притежават сертификати. Всичко това доказва качеството на резултатите, които предоставяме.

who europe logo en    csm logo edbe741f11  logo ecdc   HPA  RKlogo a


 

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ:

ЛАБОРАТОРИЯ ИМУНОЛОГИЯ

ЛАБОРАТОРИЯ МИКРОБИОЛОГИЯ

ЛАБОРАТОРИЯ ПАРАЗИТОЛОГИЯ

ЛАБОРАТОРИЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ (Централна сграда)

ЛАБОРАТОРИЯ ВИРУСОЛОГИЯ града Отдел "Вирусология")

ЛАБОРАТОРИЯ МИКРОБИОЛОГИЯ града Отдел "Вирусология")

ЛАБОРАТОРИЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ града Отдел "Вирусология")

 

 

ЛАБОРАТОРИЯ ИМУНОЛОГИЯ

 

Имунофенотипизация на левкоцитни субпопулации.

Радиална имунодифузия /Манчини/ за количествено определяне на IgG, IgA, IgM

Продукция на IFN-γ от специфично стимулирани лимфоцити при микобактериална инфекция.

 

ЛАБОРАТОРИЯ МИКРОБИОЛОГИЯ

 

Микробиологична идентификация  на  стафилококи

Доказване на оксацилин резистентни стафилококи

Микробиологична идентификация на  патогенни чревни бактерии

Културелно изследване за патогенни чревни бактерии

ДДД-метод за определяне на широкоспектърни бета-лактамази (ESBL).

Определяне на минимални потискащи концентрации(МПК) на антимикробни агенти.

Културелно изследване на първични микробиологични материали

Биохимична идентификация на Грам –положителни и Грам-отрицателни микроорганизми.

Определяне чувствителност към антибактериални средства

Анализ на ДНК на патогенни микроорганизми от клинични материали, щамове, околна среда, трупен материал и хранителни продукти

Културелно изследване за стрептококи

Микробиологична  идентификация на стрептококи

Микробиологична идентификация на коринебактерии

Културелно изследване за коринебактерии

Микробиологична идентификация на кампилобактер

Качествено определяне на антитела срещу B. burgdorferi с имуноензимен метод (ELISA).

Микробиологична идентификация на медицински значими гъбички

 

ЛАБОРАТОРИЯ ПАРАЗИТОЛОГИЯ

 

Откриване на специфични антитела срещу E. granulosus ELISA IgG

Откриване на специфични антитела срещу L. donovani -ELISA IgG -

Откриване на специфични антитела срещу T. spiralis-ELISA IgG

Обогатителен метод за овоскопия – флотация

Формалин – етеров метод за чревни хелминти и протозои

Овоскопия чрез скоч-лента

Ларвоскопия по Берман

Нативен метод за чревни протозои и хелминти

Оцветителен метод за чревни протозои – Цил Нилсен

Оцветителен метод за кръвни и тъканни протозои – Романовски – Гимза

Културелна диагностика на трихомони – среда TV4

ELISA - Откриване на специфични IgM антитела срещу T. gondii

ELISA – количествено определяне на IgG антитела срущу T. gondii

ELISA – Откриване на специфични IgA антитела срещу T. gondii

Изследване на почва, утайки и тор за чревни протозои и  хелминти

Изследване на водни проби за чревни протозои и хелминти

 

ЛАБОРАТОРИЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ

 

Метод за определяне на контактното действие на инсектициди. Смъртност в проценти.

Метод за определяне на чрeвното действие на инсектициди. Смъртност в проценти.

Метод за определяне на аерозолното действие на инсектициди. Смъртност в проценти.

Метод за определяне на ларвицидното действие на инсектициди. Смъртност в проценти.

 

ЛАБОРАТОРИЯ ВИРУСОЛОГИЯ

 

1233 София, община Сердика, бул. “Ген. Столетов” №44

Изолация на полиомиелитни и други ентеровируси от клинични материали на болни и здрави лица на клетъчни култури.

Вируснеутрализираща реакция /ВНР/ за идентифициране на ентеровирусни изолати.

Имуноензимен метод ELISA за наличие на HBsAg

Четвърта генерация имуноензимен метод ELISA за наличие на спечифични антитела към НІV-1/2 и р24 антиген ВЛМ/В7/05/2001

Имуноензимен метод ELISA за наличи

Имуноензимен метод ELISA за  наличие на специфични антитела за HSV-2

Реакция за задръжка на хемаглутинацията  /РЗХА/ за наличие на специфични антитела    за грипни вируси  

 Вирусологично изследване на материали от болни на кокоши ембриони за  изолиране на грипни вируси.

 Имуноензимен метод ELISA за наличие  на специфични антитела  срещу хламидии и  доказване на хламидиални антигени

Имуноензимен метод ELISA за наличие  на специфични IgM  антитела  срещу морбили

Имуноензимен метод  ELISA за   наличие на специфични IgM антитела срещу паротит

Имуноензимен метод  ELISA за   наличие на специфични IgM антитела  срещу рубеола

Имуноензимен метод ELISA за откриване на anti-HCV

Имуноензимен метод ELISA за откриване на anti-HAV-IgM

Имуноензимен метод ELISA за откриване на anti-HDV-IgG

Имуноензимен метод ELISA за откриване на anti-HBc/IgG срещу ядрения антиген на хепатит В вирус

Откриване и генотипизиране на HPV в клетъчни материали

 

ЛАБОРАТОРИЯ МИКРОБИОЛОГИЯ

 

Микробиологична идентификация на холерни вибриони

Микробиологична идентификация на  B. anthracis

Качествен имунофлуоресцентен метод за  доказване на причинители на особено опасни бактериални инфекции

Културелно изследване за бактерии от род Legionella.

Оцветяване по Цил-Нелсен за киселиноустойчиви бактерии

Културелно изследване за туберкулоза

Метод за определяне на лекарствена чувствителност на туберкулозни щамове

 

ЛАБОРАТОРИЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ

 

Метод за количествено определяне на активен хлор.

Метод за количествено определяне на активен кислород / перхидрол.

Метод за количествено определяне на активен йод.

Метод за количествено определяне на формалдехид.

Метод за количествено определяне на р – хлор – м – крезол / хлорин /.

Метод за количествено определяне на хлорхексидин глюконат.

Количествено определяне на алдехиди

Химични дезинфектанти и антисептици. Количествено суспензионно изпитване за оценяване на основното бактерицидно действие на химични дезинфектанти  и антисептици. Метод на изпитване и изисквания (фаза1)

Химични дезинфектанти и антисептици. Количествено суспензионно изпитване за оценяване на основно фунгицидно или основно дрождецидно действие на химични дезинфектанти и антисептици. Метод на изпитване и изисквания (фаза1)

Химични дезинфектанти и антисептици. Количествено изпитване върху непореста повърхност за оценяване на бактерицидното и/или фунгицидно действие на химични дезинфектанти и антисептици, използвани в хранителната и индустриалната област, в бита и обществения сектор. Метод на изпитване без механично обработване и изисквания (фаза2/стъпка 1)

Химични дезинфектанти и антисептици. Дезинфекция на ръцете на хирурзи. Метод на изпитване и изисквания (фаза 2/стъпка 2).

Повърхностноактивни вещества и детергенти. Определяне на катионактивно вещество. Част 2: Катионактивно вещество с ниска молекулна маса (от 200 до 500)

Абонамент за новини